بخش پانزدهم: ضمایر ملکی در زبان هندی - قسمت دوم

نوشته شده در تاریخ: پنجشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۰:۰۷ توسط احسان
part-15-possessive-pronouns-2

ما : Maa : مادر

پَتی : Pati : همسر(شوهر)

بِتا : Betaa : فرزند پسر، پسر

بِتِ : Bete : فرزندان پسر، پسران

بِتی : Beti : فرزند دختر، دختر

بِتی‌یا : Betiyaa : فرزندان دختر، دختران

ایسکا : Iskaa : مال او، متعلق به او (برای اسامی مفرد مذکر در فاصله‌ی نزدیک)

 

مثال:

Iskaa ladkaa

ایسکا لَدکا.

پسرِ او.

 

ایسکی : Iskee : مال او، متعلق به او (برای اسامی مفرد مؤنث و جمع مؤنث در فاصله‌ی نزدیک)

 

مثال:

Iskee ladkee

ایسکی لَدکی.

دخترِ او.

 

Iskee ladkiyaa

ایسکی لَدکیا.

دخترانِ او.

 

ایسکِ : Iske : مال او، متعلق به او (برای اسامی جمع مذکر در فاصله‌ی نزدیک)

 

مثال:

Iske ladke

ایسکِ لَدکِ.

پسرانِ او.

 

اوسکا : Uskaa : مال او، متعلق به او (برای اسامی مفرد مذکر در فاصله‌ی دور)

 

مثال:

Uskaa betaa

اوسکا بِتا.

فرزند(پسر) او.

 

اوسکی : Uskee : مال او، متعلق به او (برای اسامی مفرد مؤنث و جمع مؤنث در فاصله‌ی دور)

 

مثال:

Uskee beti

اوسکی بِتی.

فرزند(دختر) او.

 

Uskee betiyaa

اوسکی بِتی‌یا.

فرزندان(دختران) او.

 

اوسکِ : Uske : مال او، متعلق به او (برای اسامی جمع مذکر در فاصله‌ی دور)

 

مثال:

Uske bete

اوسکِ بِتِ.

فرزندان(پسران) او.

 

چُتا : Chotaa : کوچک (مفرد مذکر)

چُتی : Choti : کوچک (مفرد مؤنث/ جمع مؤنث)

چُتِ : Chote : کوچک (جمع مذکر)

گَریب : Garib : فقیر، ندار، بی‌کس

اَمیر : Amir : ثروتمند، پولدار، دارا

هَمارا : Hamaaraa : مال ما، متعلق به ما (برای اسامی مفرد مذکر)

 

مثال:

 Hamaaraa betaa

هَمارا بِتا.

فرزند(پسر) ما.

 

هَماری : Hamaari : مال ما، متعلق به ما (برای اسامی مفرد مؤنث و جمع مؤنث)

 

مثال:

 Hamaari beti

هَماری بِتی.

فرزند(دختر) ما.

 

Hamaari betiyaa

هَماری بِتی‌یا.

فرزندان(دختران) ما.

 

هَمارِ : Hamaare : مال ما، متعلق به ما (برای اسامی جمع مذکر)

 

مثال:

 Hamaare bete

هَمارِ بِتِ.

فرزندان(پسران) ما.

 

مثال‌های بیش‌تر:

 Hamaaraa ghar badhaa hai

هَمارا گَر بَدا هِ.

خانه‌ی ما بزرگ است.

 

Hamaari gaadi choti hai

هَماری گادی چُتی هِ.

اتومبیل ما کوچک است.

 

Hamaare log achche hain

هَمارِ لُگ اَچّه هه.

مردم ما خوب هستند.

 

دِش : Desh : کشور

کَپدِ : Kapde : لباس‌ها

یَها : Yahaa : اینجا

اونکا : Unkaa : مال آن‌ها، متعلق به آن‌ها (برای اسامی مفرد مذکر)

 

مثال:

Unkaa ghar meraa ghar hai

اونکا گَر مِرا گَر هِ.

خانه‌ی آن‌ها خانه‌ی من است.

 

اونکی : Unki : مال آن‌ها، متعلق به آن‌ها (برای اسامی مفرد مؤنث و جمع مؤنث)

 

مثال:

Unki behan meri behan hai

اونکی بِهَن مِری بِهَن هِ.

خواهر آن‌ها خواهر من است.

 

اونکِ : Unke : مال آن‌ها، متعلق به آن‌ها (برای اسامی جمع مذکر)

 

مثال:

Unke kapde yahaa hai

اونکِ کَپدِ یَها هِ.

لباس‌های آن‌ها اینجاست.

 

توجه: لیست ضمایر ملکی جمع مذکر، مفرد مؤنث و جمع مؤنث به سادگی از روی جدول زیر قابل ساختن و تشخیص هستند.

 

لیست ضمایر ملکی در زبان هندی

هنوز دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.