بخش نهم: ضمایر Ye و Woh در زبان هندی

part-9-ye-and-woh-pronouns-in-hindi
بخش نهم: ضمایر Ye و Woh در زبان هندی
نویسنده: احسان

یه : Ye : این

ضمیر Ye در زبان هندی برای سوم شخص مفرد است و هنگامی به کار می رود که بخواهیم به شخص، شیء یا چیزی که از لحاظ مسافتی در نزدیکی ما قرار دارد اشاره کنیم.

مثال:

Ye Kareena hai

یه کارینا هِ.

این کارینا است.

نکته: در اینجا چون کارینا در نزدیکی ما قرار دارد، ما از Ye استفاده کردیم.

مثال:

Ye Ehsan hai

یه احسان هِ.

این احسان است.

نکته: Ye وابسته به جنس نیست و به فاصله‌ی شما و شخصی(شیء یا چیزی) که به آن اشاره دارید دلالت دارد.

وُه : Woh : او، آن / آن‌ها

ضمیر Woh یکی دیگر از ضمایری است که به سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع اشاره دارد و برای اشاره به شخص، اشخاص، شیء، اشیاء و چیز یا چیزهایی که در فاصله‌ی دورتری از ما قرار دارند به کار می‌رود.(در این درس ما حالت مفرد را بررسی می‌کنیم)

مثال:

Woh Kareena hai

وُه کارینا هِ.

او کارینا است.

نکته: چون کارینا از لحاظ مسافتی نسبتاً از ما دور است از ضمیر Woh استفاده کردیم. Woh نیز مانند Ye وابسته به جنس نیست و به فاصله‌ی شما و شخص، شیء یا چیزی (اشخاص، اشیاء یا چیزهایی) که به آن اشاره دارید دلالت می‌کند.

تمرین: جمله‌های فارسی را به هندی و جمله‌ی هندی را به فارسی ترجمه کنید.

او شاهرخ است.

این دختر خوبی است.

Woh bachchee sundar hai

نظرات