بخش پنجم: ضمایر Tum، Tu و Aap در زبان هندی

part-5-tu-tum-and-aap-pronouns
بخش پنجم: ضمایر Tum، Tu و Aap در زبان هندی
نویسنده: احسان

برای عبارت You به معنی تو/ شما در انگلیسی، در زبان هندی سه  ضمیرِ معادل داریم. ضمایر Tu و Tum و Aap که در ادامه به این سه و تفاوت‌هایشان خواهیم پرداخت.

توو : Tu : تو

ضمیر Tu کاربرد غیررسمی دارد و حتی می‌تواند با توجه به جایگاه استفاده، غیرمؤدبانه تلقی شود و به طور کلی حالت خیلی صمیمانه دارد.

ه : Hai : هستی، هست

نکته: Hai مانند Hoon جزو افعال «بودن» است.

مثال:

Tu hai

توو ه.

تو هستی.

Tu Salman hai

توو سلمان ه.

تو سلمان هستی.

Tu ladkaa hai

توو لَدکا ه.

تو پسر هستی.

توم : Tum : تو/ شما

هُ : Ho : هستی/ هستید

از Tum هنگام صحبت با دوستان و افرادی که با آن‌ها صمیمی و نزدیک هستیم استفاده می‌کنیم، در عین حال نسبت به Tu نیز مؤدبانه‌تر است.

نکته‌ی مهم: برای ضمیر Tum از فعل Ho استفاده می‌کنیم.

مثال:

Tum Kareena ho

توم کارینا هُ.

تو کارینا هستی.

Tum ladkee ho

توم لَدکی هُ.

تو دختر هستی.

آپ : Aap : شما

هه : Hain : هستید

ضمیر Aap حالت رسمی به هنگام صحبت با افراد بزرگتر و ناشناس است. در حقیقت Aap حالت مؤدبانه دارد و برای احترام به کار می‌رود.

نکته‌ی مهم: برای ضمیر Aap از فعل Hain استفاده می‌کنیم.

مثال:

Aap Akshay hain

آپ آکشی هه.

شما آکشی هستید.

سوندَر : Sundar : زیبا

مثال:

Aap sundar hain

آپ سوندَر هه.

شما زیبا هستید.

Tum sundar ho

توم سوندَر هُ.

تو زیبا هستی.

Tu achchaa ladkaa hai

توو اَچّا لَدکا ه.

تو پسر خوبی هستی.

Main sundar hoon

مِ سوندَر هوو.

من زیبا هستم.

تمرین: جمله‌ی فارسی را به هندی و جمله‌ی هندی را به فارسی ترجمه کنید.

تو دختر خوبی هستی.

Manisha doctor hai

نظرات