بخش دوازدهم: توصیف اسم در زبان هندی

part-12-description-name-in-hindi-language
بخش دوازدهم: توصیف اسم در زبان هندی
نویسنده: احسان

در این درس قصد داریم به مبحث توصیف اسامی در زبان هندی بپردازیم. در زبان هندی وقتی قصد داریم اسمی را توصیف کنیم، صفت را با توجه به نوع اسم(مذکر، مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث) بیان می‌کنیم.

بَدا : Badhaa : بزرگ (مفرد مذکر)

بَدی : Badhee : بزرگ (مفرد مؤنث/ جمع مؤنث)

بَدِ : Badhe : بزرگ (جمع مذکر)

در زبان هندی وقتی قصد داریم اسمی را توصیف کنیم، صفت را با توجه به نوع اسم(مذکر، مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث) بیان می‌کنیم.

با توجه گفته‌های فوق، به مثال‌های زیر دقت کنید.

مثال:

Badhaa ladkaa

بَدا لَدکا.

پسر بزرگ.

Badhee ladkee

بَدی لَدکی.

دختر بزرگ.

Badhe ladke

بَدِ لَدکِ.

پسرهای بزرگ.

Badhee ladkiyaa

بَدی لَدکیا.

دخترهای بزرگ.

برای درک هر چه بهتر شما، یک مثال دیگر را با هم بررسی خواهیم کرد.

اَچّا : Achchaa : خوب (مفرد مذکر)

اَچّی : Achchee : خوب (مفرد مؤنث/ جمع مؤنث)

اَچّه : Achche : خوب (جمع مذکر)

مثال:

Achchaa ladkaa

اَچّا لَدکا.

پسر خوب.

Achchee ladkee

اَچّی لَدکی.

دختر خوب.

Achche ladke

اَچّه لَدکِ.

پسرهای خوب.

Achchee ladkiyaa

اَچّی لَدکیا.

دخترهای خوب.

بیایید تا با هم موارد بیش‌تری را بررسی نماییم و سعی کنیم جملات بلندتری بسازیم.

مثال:

 Ajay badhaa ladkaa hai

آجی بَدا لَدکا ه.

آجی پسر بزرگی است.

Kareena achchee ladkee hai

کارینا اَچّی لَدکی ه.

کارینا دختر خوبی است.

Hum badhe ladke hain

هَم بَدِ لَدکِ هه.

ما پسرهای بزرگی هستیم.

Hum achche dost hain

هَم اَچّه دُست هه.

ما دوستان خوبی هستیم.

Tum achche ho

توم اَچّه هُ.

شما خوب هستید. (شما خوب هستی)

Tum badhe ho

توم بَدِ هُ.

شما بزرگ هستید. (شما بزرگ هستی)

بورا : Booraa : بد (مفرد مذکر)

بوری : Booree : بد (مفرد مؤنث/ جمع مؤنث)

بورِ : Boore : بد (جمع مذکر)

مثال:

Main booraa hoon

مِ بورا هوو.

من بد هستم.

Tum booraa ho

توم بورا هُ.

شما بد هستید. (شما بد هستی)

Randeep booraa hai

راندیپ بورا هِ.

راندیپ بد است.

Hum boore hain

هَم بورِ هه.

ما بد هستیم.

Hum boore ladke hain

هَم بورِ لَدکِ هه.

ما پسرهای بدی هستیم.

Hum achchee ladkiyaa hain

هَم اَچّی لَدکیا هه.

ما دخترهای خوبی هستیم.

تمرین: جمله‌های فارسی را به هندی ترجمه کنید.

ریتا دختر بزرگی است.

آکشی پسر خوبی است.

ما دخترهای بزرگی هستیم.

آن دختر بد است.

این دختربچه زیبا است.

ما دخترهای بدی هستیم.

شما دختر بدی هستی.

نظرات