بخش دهم

part-10
بخش دهم
نویسنده: احسان

در این درس با کلماتی نظیر samay, aadmi, aurat, jagaah آشنا خواهیم شد و جملاتی را با این کلمات خواهیم ساخت.

سَمه : Samay : وقت، زمان

نکته: کلمه‌ی Samay مذکر است.

مثال:

Achcha samay

اَچّا سَمه.

زمان خوب/ وقت خوب/ زمان مناسب

Samay achchaa hai

سَمه اَچّا هِ.

زمان خوب است.

 Ye samay achchaa hai

یه سَمه اَچّا هِ.

این زمان خوب است.

آدمی : Aadmi : مرد

عُورَت : Aurat : زن

مثال:

Ye aadmi hai

یه آدمی هِ.

این مرد است.

Ye aurat hai

یه عُورَت هِ.

این زن است.

Ye achchaa aadmi hai

یه اَچّا آدمی هِ.

این مرد خوبی است.

Ye achchee aurat hai

یه اَچّی عُورَت هِ.

این زن خوبی است.

جَگا/ جَگَه : Jagah : مکان، جا

نکته: کلمه‌ی Jagah مؤنث است.

مثال:

Achchee jagah

اَچّی جَگا.

جای خوب.

Ye achchee jagah hai

یه اَچّی جَگا هِ.

این جای خوبی است. (این مکان خوبی است)

Iran achchee jagah hai

ایران اَچّی جَگا هِ.

ایران جای خوبی است.

نظرات