بخش اول: ضمایر فاعلی در زبان هندی

part-1-subject-pronouns
بخش اول: ضمایر فاعلی در زبان هندی
نویسنده: احسان

در این درس با برخی از ضمایر فاعلی زبان هندی آشنا خواهیم شد و برای هر کدام از آن‌ها مثال‌هایی ذکر خواهیم کرد.

مِ : Main : من

ضمیر Main به معنی «من» است.

مثال:

Main president hoon

مِ پرِزیدنت هوو.

من رئیس‌جمهور هستم.

Main batman hoon

مِ بَتمَن هوو.

من بتمن هستم.

Main Ehsan hoon

مِ احسان هوو.

من احسان هستم.

Main Meena hoon

مِ مینا هوو.

من مینا هستم.

نکته: در زبان هندی ساختار جمله به شکل زیر است:

فاعل + مفعول + فعل

نکته: در زبان هندی تمام جملات به فعل ختم می‌شوند.

مثال:

Main Kareena hoon

مِ کارینا هوو.

من کارینا هستم.

هوو : Hoon : بودن

نکته: کلمه‌ی Hoon در هندی «فعلِ بودن» است. معادل افعال to be در انگلیسی. در تمامی مثال‌های بالا Hoon به معنی «هستم» می‌باشد.

مثال:

Main hoon

مِ هوو.

من هستم.

در زبان هندی عموماً اسم‌های مذکر به صدای «آ : aa» ختم می‌شوند.

مثال:

لَدکا : Ladkaa : پسر

و اسم‌های مؤنث به صدای «ای : ee» ختم می‌شوند.

مثال:

لَدکی : Ladkee : دختر

مثال:

Main ladkaa hoon

مِ لَدکا هوو.

من پسر هستم.

Main ladkee hoon

مِ لَدکی هوو.

من دختر هستم.

تمرین: جمله‌ی فارسی را به هندی و جمله‌ی هندی را به فارسی ترجمه کنید.

من ریتا هستم.

Main doctor hoon

نظرات

علی سینا فیضی در 2018-08-08 05:52:36 گفته:
از زحمات تان جهان سپاس